" ફૂટપટ્ટી, પાનું ને કંપાસ, લઈને બેઠો છું! ને ચિત્ર દોર્યાનો વિષય, આકાશ લઈને બેઠો છું !" Blogger Widgets " कुछ आदमी जिंदादिल मस्त कलंदर होते है, सबको जितनेवाले वो सिकंदर होते है, जमी पर रहेते हुए भी वो अंबर होते है, इंसान होकर भी वो पयंगबर होते है!" Blogger Widgets

બુધવાર, 7 માર્ચ, 2012

પ્રયોગ નિદર્શન

રાલેજ પ્રાથમિક કન્યા શાળાની વિદ્યાર્થીનીઓ પોતાની જાતે વિજ્ઞાનના પ્રયોગો કરીને સિદ્ધાંતોને સમજવાના પ્રયત્નોમા વ્યસ્ત જણાય છે.

રાલેજ કન્યા શાળાના મુખ્યશિક્ષકને વિજ્ઞાનના પ્રયોગોનું નિદર્શન કરી સિદ્ધાંત સમજાવતી વિદ્યાર્થીનીઓ
પ્રયોગ કાર્યમાં વ્યસ્ત વિદ્યાર્થીનીઓ

વિશ્વ વિજ્ઞાન દિવસ અંતર્ગત ક્વિઝ સ્પર્ધા

રાલેજ પ્રાથમિક કન્યા શાળામાં વિશ્વ વિજ્ઞાન દિવસ અંતર્ગત ક્વિઝ સ્પર્ધાનું આયોજન કરવામાં આવ્યું હતું . જેમાં ધોરણ-૫,૬,૭ નીવિદ્યાર્થીનીઓ એ ઉત્સાહપૂર્વક ભાગ લીધો હતો
રાલેજ પ્રાથમિક કુમાર  શાળામાં વિશ્વ વિજ્ઞાન દિવસ અંતર્ગત ક્વિઝ સ્પર્ધાનું આયોજન કરવામાં આવ્યું હતું . જેમાં ધોરણ-૫,૬,૭ નીવિદ્યાર્થીનઓ એ ઉત્સાહપૂર્વક ભાગ લીધો હતો