" ફૂટપટ્ટી, પાનું ને કંપાસ, લઈને બેઠો છું! ને ચિત્ર દોર્યાનો વિષય, આકાશ લઈને બેઠો છું !" Blogger Widgets " कुछ आदमी जिंदादिल मस्त कलंदर होते है, सबको जितनेवाले वो सिकंदर होते है, जमी पर रहेते हुए भी वो अंबर होते है, इंसान होकर भी वो पयंगबर होते है!" Blogger Widgets

રાલેજ પ્રાથમિક કન્યા શાળાlH<,FGF  :YFlGK  ;FlCtI lGDFR6 V>tgRt UFDGL ;FDFgI DFlCTL

          VDFrF UFDG]> GFD rF,[H K[.t[ B>EFT TF,]KFDF> VG[ VF6>d lH<,FDF> VFJ[,]> K[.2011 GL J:TL U6TrL D]HA UFDDF> 4020 5]r]QFM VG[ 3677 :+LVM Y.G[ k], 7697 GL J:TL K[.UFDDF> dr RMrs ikDLV[ 1539 GL J:TLULRTF K[.UFDDF> dr 1000 5]r]QFMV[ 915 :+LVM K[.UFDDF 5]r]QFMGL ;F1FrTF 74 @ VG[  :+LVMGL ;F1FrTF 56 @ Y.G [k], ;F1FrTF 65 @ GL K[. UFDDF D]bItJ[ 58[,,1Fl+I,D]l:,D,rFJ/,J6kr,ClrHG,va6rI,JF/>d,5/HF5lT,;]YFr,,]CFr JU[r[ 7FlTVMGF ,MkM J;[ K[.UFDDF lCgd] VG[ D];,DFG WDRGF ,Mko rC[K[.UFDDF kFRF DF8LGF DkFGM ,KF5rFJF/F VG[ %FFkF DkFGM HMJF D/[ K[.UFDDF AF/kMG[ K}8YL rDJF D/[ T[JL HuIF lXkMTr DFTFGF m>idr[ K[. UFDDF GJZFl+GL pHJ6L VFB] UFD ;FY[ D/LG[ SZ[ K[.UFDDF 5F6LGL ;UJ0TF DF8[ 5FTF/ S}JF,T/FJ VG[ R[S0[D K[. UFDGM 5FSM Z:TM UFDG[ JF;6F,p>d[, VG[ J+F ;FY[ HM0[ K[.
     
           zL ;\HIEF. ZD^FEF. 58[, UFDGF\ ;Z5\R K[.UFDDF A; :8[XG K[.UFDDF JLH/L,8[l,OMG,DMAF.,, 8[l,lJhG,Sd%I]8Z,OM8M:8[8 SM5L DXLG JU[r[GL ;]lJWF K[.UFDDF RS,L,SA}TZ,SFAZ,SFU0M,DMZ,CM,M,5M58,SMI, JU[r[ 51FLVM . UFI,E[>;,ASZL,3[8F,}>8,S}TZF,lA,F0L,lXIF/,;;,] JU[r[ 5/F6LVM VG[ SL0L,D>SM0F,SZMl/IF,TL0,.I/,DrKZ,DXL JU[r[ HLJH>T]VM HMJF D/[ K[.UFDDF ,LD0M,VF>AM,AFJ/,U],DCMZ,J0,5L5/,S6HL JU[r[GF J<1FM VG[ S[ZL,55{I],,L>A],RLS],HF>A] JU[r [ O/M YFI K[.UFDDF VG[ XF/FDF lS/S[8,BM BM,SA¬L,JM,LAM, JU[r[ ZDTM ZDFI K[.

        

EF{UMl,S DFlCTL :
         
        ZF,[H UFD 22 18 4 p²FZ V1FF>X TYF 72 40 59 5}JR Z[BF>X  5Z VFJ[,] K[.UFDGL  p²FZ [p>d[,,dl1F6[ ZFH5]Z 5}JR[ J+F VG[ 5lÃD[ B>EFT sJF;6FÝ VFJ[,F K[.UFD TF,]KF DYS B>EFTYL 6 lSDL 5}JR ldXFDF VG[ lH<,F DYS  VF6>dYL 55 lSDL  dl1F6 ldXFDF VFJ[,] K[.UFDGL HDLG Z[TF/ K[.UFDDF ;Z[ZFX 22 [>c H[8,M JZ;Fd 50[ K[.UFDGL VFAMCJF ;D K[.DC²FD TF5DFG 43 VG[ gI}GTD  TF5DFG 9 H[8,] K[.UFDDF D]bItJ[ AFHZL,0F>UZ,3]>,TDFS],ZFHUZM,ZFI0M,X¡lZIF> JU[r[ 5FSM YFI K[.UFDDF>YL  AFHZL,0F>UZ,3]>,TDFS] JU[r[GL lGSF; YFI K[.UFDDF l;>cF[ S}JF µFZF  YFI K[.UFDDF T/FJ,diryo,R[S0[D,UMRZ JU[r[ VFJ[,F K[.
 
V{lTCFl;S  DFlCTL :
        
        
        ZF,[H UFDGL :YF5GF VFXZ[ 500 JQFR 5C[,F Y[ CTL.T[ JBT [UFDDF ZF6F ;DFH µaraUFD TMZ6 AF>WJFDF VFjI]> CT]>.VF UFDGM ;DFJ[X 5[ÃF ZFHFGF 5ZU6FDF> YTM CTM.tIFZAFd UFD 5FZ;LG[ J[RJFDF VFJ[,.5KL d[XDF ,MSXFCL :Y5FTF VF UFD 56 VFhFd YI]>.U/FD5>RFITGF S>Mpa]NDDF ;ZdFZ 58[,GL 5/lTDF D}S[,L K[.UFDDF> 5/FYlDS S]DFZXF/FGL X½VFT [,s1932 DF> VG[ 5/FYlDS SgIFXF/FGL X½VFT [,s 1996 DF> TYF DFwIlDS XF/FGL X½VFT [,s 1974 -75 DF> Y[ CTL,HMJF,FIS :Y/M :
R[S0[D, ZF,[HWFlDRS DFlCTL :    
       UFDDF> lXkMTr DFTFG]> m>idr,J[ZF[ DFTFG]> m>idr,CG]DFGHLG]> m>idr,ZFDHL m>idr,H{G d[ZF;Z,Dl:Hd JU[r[ VFJ[,F K[.

       UFDDF\ VFJ[,F\ lXkMTr DFTFGF m>idr lJX[ SC[JFI K[ S[ X[# HU0}XFGF\ JCF6 diryFDF\ O;F[ UI[,F\ T[ JBT[ T[DG[ diry F SF\#[ V[S dIvo d[BFI[,M VG[ V[ dIJFGF|\ ;CFZ[ T[VM ;CL ;,FDT 5FKF VFJ[,F\.tIFZ 5KL T[D6[ T[ :YFG 5Z V[S
m>idr A\WFjI]\ H[ VFH [lXkMTr DFTFGF m>idZ TZLS[ 5/bIFT K[.VCL\\ VgG1F[+ 56 RF,[ K[.VF m>idZDF\ DCF ;]d 5}GDGF\ ldJ;[ S/X :YF5GF YI[,L TM dZ JQF[R VF ldJ;[ m>idZDF lJlXQ8 pHJ6L SZJFDF\ VFJ[ K[.VF ldJ;[ VG[ ,FE5F\RDGF\ ldJ;[ m>idZDF D[/M EZFI K[.lXkMTr DFTFGF m>idZGL AFH]DF\ H W<QD[ÃZ DCFd[JG]\ DM8]\ m>idr VFJ[,]> K[.jIF\ AFZ HIMlTl,RU VFJ[,F K[.VCL\\ DCF Jd T[Z;GF\ ldJ;[ DM8M ]t;J CMI K[.
                       
UFDDF\ H{G WDRGF U]Z] zLD´ ZFHR\µHL V[ VCL\\GF\ DF;ZT/FJGF\ lSGFZ[ VFJ[,F J0 GLR[ T5 SZ[,]\.VCL\\ T[DG]\ SmT m>idr 56VFJ[,]> K[.  


,MSHLJG:
        
        UFDGF ,MSMGM D]bI BMrFS dF/v EFT4 XFS4 ZM8,F4 ZM8,L K[.UFDGF :YFlGS ,MS JFnM  -M,4 TA,F4 CFZDMlGID4 D>H LZF K[.UFDDF\ RZMTZGL U]HZFTL AM,FI K[.5F8 LdFZ ;DFH T[ AM,[ K[.>H[D S[ 5M6L C[\0 A[CM VMJ[ K [GF Ad,[ C[ JU[Z[ UFDDF\ ,MS H LE[ R0[,F VG[  5/s\UM5FT 5Z\5ZFUT ,MSU LTM  UJFI K[ UFDDF\ B[[\0}T4 ;]YFZ4,]CFZ S\]EFZ DMR L JF/\d DFKLDFZ dZHL5X]5F,S J6kr Sl0IF DH]Z S[A, VM5Z[8Z VUlZIF C LZF3;] J[5FZL lX1Fk T,F8L UFD;[Jk V[lgHlGIr SFZS]G 85F,L DaRS8Z JFCG ZL5[ZZ H[JF jIJ;FISFZM VG[ ;[JSM K[.  

:FFDFlHS X{1Fl6S ;\:YFVM :

       
       UFDDF\ 5/FYlDS XF/F DFwIlDS VG[ ]rRTZ DFwIlDS XF/F,d}WGL 0[ZL,VF\U6JF0L,;[JF ;CSFZL D\0/L,5]:TSF,I VG[ 5xF] ;FZJFZ S[gµ
VFJ[,F K[.

     UFDDF\ SrKL G[ DFZJF0L ,MSM 5X]5F,G VG[ J[5FZ VY[R VFJLG[ J:IF K[.UFDDF\ da½ VG[ TDFS] GF jI;G HMJF D/[ K[.;ZSFZL VlWSFZLVM U/FD ;EF,XF/F 5/J[XMt;J,U]6Mt;J tYF JCLJ8L SFD VY[R VFJL 5/xGMG]\ lGZFSZ6 SZ [K[.UFDDF\ V\dFH[ 40 H[8,F ,MSM[.;ZSFZL GMSZL SZ [K[.UFDGF\ ,MSM XF/F 
5/J[XMt;J,JF,L ;\D[,G VG[ ZFQ§LI 5JRGL pHJ6L ;DI[ XF/FDF\ VFJ[[K[.UFDDF\ H],F. VG[ VMUQ8 DF;DF\ D[,[lZIF H[JF ZMUM HMJF D/[ K[.

UFDDF\ ;F{YL H}G]\ J<1F J0G]\ K[.;F{YL H}G]\ 3Z  5FZ;LGM RMZM K[.;F{YL DM8]\
3Z 0FCIFEF. O],FEF. 58[,G]\ K[.XF/FYL ;F{YL GHLSG]\ 3Z 5}GDEF.
0FCIFEF. HFdJG]\ K[.XF/FYL ;F{YL d}ZG]\ 3Z DFWFEF. AFAZEF. 5l-IFZG]\
K[.XF/FYL ;F{YL GHLSG]\ B[TZ ;MD5]ZF 5/n]EF. ;,F8G]\ K[.UFDDF\ [;F{YL DM8]\ B[TZ 0FCIFEF. O],FEF. 58[,G]\ K[.UFDDF\ [;F{YL DM8L ]DZGF\ CIFT jIlST zL >Z6KMDEF[ GFYFEF> JF3[,F K[.UFDDF\ ,uG JBT[ DMCGYF/,DU;,Z;,5]ZL,XLB\0,dF/,EFT,xFFS,OZ;F6 AGFJJFDF\ VFJ[ K[.
UFDDF\ [;F{YL JWFZ[ ,LD0FGF\ J<1FM K[.
        UFDDF\ [;F{YL 5C[,]\ 8LJL. d}W ]t5FdK ;CSFZL D\0/LDF\ VFjI]\ CT]\.
UFDGF\ UMlJ\dEF. ZFI;\UEF. ZF#M0 TF.5\.GF VG[ lA5LGEF> DOTEF.
58[, lH___ 5\.GF ;eI K[.UFDGL XF/FDF\ HLJG lX1F6, ;A/F lX1F6,U]HrFT,AF,;<lQ8 JU[Z[ ;FDlISM VFJ[ K[.UFDDF\ U]HrFT ;DFRFZ ;\d[X ldjI EF:SZ JU[Z ;DFRFZ5+M VFJ[ K[.UFDDF\ T],;L VZ0};L GUM/ UZDF/M ;F8M0L EF\uFZM ,LD0M O]dLGM A/FCDL JU[Z[ H[JL VF{QFlWI JG:5lTVM YFI [ K[.
UFDDF\ VFOT ;DI[ A]\lUIM -M, JUF0JFDF\ VFJ[ K[UFDGF\ 10@ /[HL AM,L XS [K[.UFDGF\ lJDFGDF\ D]:FFOZL SZGFZ 5/YD jIlST SF\lTEF.
 0FCIFEF. 58[, K[.UFDDF\ H{G ;DFH µFZF 5/J[XµFZ AGFJJFDF\ VFJ[, K[ટિપ્પણીઓ નથી:

ટિપ્પણી પોસ્ટ કરો