" ફૂટપટ્ટી, પાનું ને કંપાસ, લઈને બેઠો છું! ને ચિત્ર દોર્યાનો વિષય, આકાશ લઈને બેઠો છું !" Blogger Widgets " कुछ आदमी जिंदादिल मस्त कलंदर होते है, सबको जितनेवाले वो सिकंदर होते है, जमी पर रहेते हुए भी वो अंबर होते है, इंसान होकर भी वो पयंगबर होते है!" Blogger Widgets

મંગળવાર, 20 ડિસેમ્બર, 2011

સી.આર.સી.કક્ષાનો રમતોત્સવ-૨૦૧૧

સી.આર.સી.કક્ષાનો રમતોત્સવ-૨૦૧૧
                      તારીખ-૨૦/૧૨/૨૦૧૧ ને મંગળવારના રોજ રાલેજ કુમાર શાળા ખાતે રાલેજ સી.આર.સી. કક્ષાનો બાળ રમતોત્સવ યોજાઈ ગયો.જેનું સમગ્ર સંચાલન રાલેજ સી.આર.સી.સી.શ્રી કિરીટભાઈ પટેલ દ્વારા કરવામાં આવ્યું હતું.આ રમતોત્સવમાં કુલ ૧૦૭ બાળકો અને કુલ ૮ શિક્ષક મિત્રોએ ભાગ લીધો હતો. જેમાં કબડ્ડી ( ભાઈઓ તથા બહેનો ), ખો-ખો  ( ભાઈઓ તથા બહેનો ),તથા વ્યક્તિગત રમતો જેવી કે યોગાસનો, લાંબીકૂદ , ૧૦૦ મીટરદોડ તથા ગોળાફેંક અને શિક્ષકો માટે પણ યોગાસનો, લાંબીકૂદ , ૧૦૦ મીટર દોડ , ગોળાફેંક તથા ચક્રફેંકનું જેવી રમતોનું આયોજન કરવામાં આવ્યું હતું. ભાગ લેનાર તમામ બાળકોને પ્રોત્સાહન મળે તે માટે દરેક રમતવીરને ઇનામ તથા પ્રમાણપત્રો એનાયત કરવામાં આવ્યા હતા.આ પ્રસંગે બામણવા બીટના બીટનિરીક્ષકશ્રી ચરપોટ સાહેબ પણ ઉપસ્થિત રહ્યા હતા. આ પ્રસંગે મદદ કરનાર રાલેજ કુમાર શાળાના મુ.શિ.શ્રી ડાહ્યાભાઈ સાહેબ તથા રાલેજ કન્યા શાળાના મુ.શિ.શ્રી મણીભાઈ વાઘેલા સાહેબ તથા હાઇસ્કુલના આચાર્યશ્રી કમલેશભાઈ પટેલ સાહેબ તથા સમગ્ર રાલેજ સી.આર.સી.ના તમામ શિક્ષક મિત્રો નો ખુબ ખુબ આભાર .............THANKS
 
પ્રાર્થના સંમેલનમાં ધ્યાનમગ્ન બાળકોરમતોત્સવ-૨૦૧૧ માં ભાગ લીધેલ તમામ બાળકોને  પ્રોત્સાહિત ઇનામ તથા પ્રમાણપત્ર આપતા બેનશ્રી
  
રમતોત્સવ-૨૦૧૧ માં ભાગ લીધેલ તમામ બાળકોરમતોત્સવ-૨૦૧૧ માં ભાગ લીધેલ બાળકોને પ્રીત્સાહિત કરતા બીટનિરીક્ષક સાહેબશ્રી ( બામણવા બીટ )

યોગાસનો

ગોળાફેંક

યોગાસનો

ગોળાફેંકમાં ગોળો ફેંકતા સી.આર.સી.સી.શ્રી કિરીટભાઈ પટેલ 

લાંબીકૂદ

લાંબીકૂદમાં કૂદ લગાવતા શ્રી વાઘેલા સાહેબ (મુ.શિ. રાલેજ કન્યા)

રમતોત્સવ-૨૦૧૧ માં ભાગ લીધેલ તમામ બાળકોને  પ્રોત્સાહિત ઇનામ તથા પ્રમાણપત્ર આપતા શિક્ષકશ્રી

રમતોત્સવ-૨૦૧૧ માં ભાગ લીધેલ તમામ બાળકોને  પ્રોત્સાહિત ઇનામ તથા પ્રમાણપત્ર આપતા બેનશ્રી

ટિપ્પણીઓ નથી:

ટિપ્પણી પોસ્ટ કરો